ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกลั่น รับรอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1072-6865
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ พันธ์แก่น
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางละมัย วรรณทะวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-2757-5646
ชื่อ-นามสกุล : นายสด สาระพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติ ปิตะศก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวย บุญจูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสารการโกวิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 08-1967-0962
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน ศรีดาชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา สาระพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิกาญจน์ ระวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรีรยน
เบอร์โทร : 08-5634-1308
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา ยานะบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพวัลย์ พึ่งกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0817897433
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญ พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : 08-7247-2917
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอมศักดิ์ วงษ์ขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางคูณ สุภารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 08-3379-2992
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงมณี พันธ์แก่น
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 08-2327-4426
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทองอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 08-3124-7185