ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมพวัลย์ พึ่งกิจ
ครู คศ.3

นางพิทยาพร พรหมดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0