ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรจนา พลคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1