ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอัมพร ใจนวน
ครู คศ.3

นางสาวพิชากร แก้วน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0