ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
SAR ปีการศึกษา 2561
ปก SAR 2561
คำนำ/สารบัญ/บทสรุปของ ผอ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.42 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.41 KB
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.21 KB
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.94 KB
ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.36 KB