ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จุดเน้นโรงเรียนบ้านจันลม
จุดเน้นโรงเรียนบ้านจันลม
จุดเน้นโรงเรียนบ้านจันลม
          โรงเรียนบ้านจันลม   ได้มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา กล่าวคือ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นตัววัดผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านจันลม เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำให้การแปลงนโยบายและกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดจุดเน้นของโรงเรียนบ้านจันลม ดังนี้
 
          1. แนวทางการดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  3  เสาหลัก
  

    
 

 
 

จุดเน้นโรงเรียนบ้านจันลม2
2.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศศึกษาธิการ