ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน(STRATEGY)

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
      กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                   ประเด็นกลยุทธ์

                   1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

                   2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

                   3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

                   4. ส่งเสริม สนับสนุน การนำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน         เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

      กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
                   ประเด็นกลยุทธ์

                   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                   2. การจัดการศึกษาโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

        กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
               กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                   ประเด็นกลยุทธ์

                   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
                   2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
                   3. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

                   4. ยกระดับคุณภาพครู ให้มีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพครู เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน

               กลยุทธ์สถานศึกษา  กลยุทธ์ที่  4  บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
                   ประเด็นกลยุทธ์

                   1. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

                   2. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

                   3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูนำ Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

                   4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา

 
        กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
               กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี
                    ประเด็นกลยุทธ์

                    1. จัดการศึกษาโดยน้อมนำแนวพระบรมราโชวาท พระราชดำริ พระราชปณิธานพระบรมราโชบาย มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน

                    2. นำแนวทางโรงเรียนคุณธรรมมาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
                    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม