ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

๑.      โครงสร้างเวลาเรียน  

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านจันลม พุทธศักราช  ๒๕๕๓ได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

— กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

๑๒๐(๓ นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

  o ประวัติศาสตร์

  o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม   และการดำเนินชีวิตในสังคม

  o เศรษฐศาสตร์

  o ภูมิศาสตร์

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐(๔ นก.)

๑๖๐(๔ นก.)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB