ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านจันลม ตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กันยายน  ..  2477  ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   (เดิมเป็นหมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน กรมการปกครองได้แยกให้เป็นตำบลลมศักดิ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2534)  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12  ไร่  1 งาน  89  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4  โดยอาศัยเรียนที่  หอกฐิน ในศาลาวัดจันลม  โดยมี    นายผิว  ขุขันธิน เป็นครูใหญ่คนแรก  

                   ต่อมาในปี พ.. 2480  มีนายทองคำ  เงินดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4  

ปี พ.. 2482  มีนายนิ่ม  เจริญศรีเมือง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4  

ปี พ.. 2486  มีนายน้อย  หอมจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4   

ปี พ.. 2491 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลังคือ แบบ ป.1 .

                   ปี พ.. 2513 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-.7 ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2503

                   ปี พ.. 2516 ได้งบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง ตามแบบ ป. 1 ซ เป็นเงิน 120,000 บาท

                   ปี พ.. 2519 ได้งบประมาณซ่อมแซมจัดสรรจากสภาตำบล ซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 . งบประมาณ 20,000 บาท

                   ปี พ.. 2523 ได้งบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง แบบ ศก. 22  งบประมาณ 120,000 บาท    ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบ ศก. 14  งบประมาณ 90,000 บาท ด้วยในปีนี้ได้โอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช) และนายน้อย  หอมจันทร์ ได้เกษียณอายุราชการนายพรหม  บุญเยี่ยมมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

                   ปี พ.. 2524 ได้งบประมาณจาก สปช. ให้ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งบประมาณ 45,300 บาท

                   ปี พ.. 2525 คณะครู นักการฯ ผู้ปกครอง กรรมการศึกษาได้บริจาค สร้างประตูหน้าโรงเรียน และสร้างเรือนเพาะชำ 1  หลัง  งบประมาณ 15,000 บาท ในปีนี้หมู่บ้านจันลมได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. บ้านจันลมถึงปัจจุบัน

                   ปี พ.. 2526 คณะครู นักการฯ ผู้ปกครอง กรรมการศึกษา ได้บริจาคสร้างประตูหน้าโรงเรียนอีกด้านหนึ่ง  งบประมาณ 10,512 บาท

                   ปี พ.. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 105/2526 เป็นเงิน 799,000 บาท ได้รับงบประมาณจากพัฒนาจังหวัดจัดสรรโดย  ส.ส. ปิยณัฐ  วัชราภรณ์ ให้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียน  เป็นเงิน  27,000  บาท และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก 1 ห้อง


ปี พ.. 2528 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะชำรุดมาก  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการมาเป็นขอต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 50,000 บาท ได้รับการบริจาคเพิ่มอีก จากคณะครู นักการและผู้ปกครอง ต่อเติมอีก 1 ห้อง เป็นเงิน 25,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปช.ให้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียนอีก 20,000 บาท

          ปี พ.. 2529 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง แบบ สปช. 601/2526 (4 ที่) เป็นเงิน 60,000 บาท

ปี พ.. 2530 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย เป็นเงิน 2,500 บาท 

                   ปี พ.. 2531 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย เป็นเงิน9,500 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิดอนุบาลชนบท 1 ห้อง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6

          ปี พ.. 2532 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 จำนวน 4 ห้อง เรียน เป็นเงิน 240,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3 ถังเป็นเงิน 4,300 บาท ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นอนุบาลเพิ่มอีก 1 ห้อง และทางโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. 1   เพื่อนำวัสดุไปก่อสร้างห้องสมุด  โต๊ะอาหาร และชั้นวางหนังสือ  นอกจากนี้ทางหมู่บ้านได้รับงบพัฒนาจังหวัด จัดสรรโดย  ส.ส.สวัสดิ์  สืบสายพรหม เป็นเงิน   30,000  บาทเพื่อสบทบสร้างห้องสมุดโรงเรียนและกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมโรงเรียนขุขันธ์สาขาตำบลตะเคียน ซึ่งขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนบ้านจันลมไปพลางก่อน

                   ปี พ.. 2533  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครู หลังที่ 1 แบบ ศก.14 แล้วสร้างใหม่ที่เดิม เป็นเงิน 65,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งประปาโรงเรียน 1 ชุด เป็นเงิน 18,200 บาทนอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระครูวิบูลธรรมวาที เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระครูวิศิษฐธรรมสิริ  วัดช้างชน  จังหวัดระยอง ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบสร้างห้องสมุด  ได้เงินทั้งสิ้น  70,000  บาท

         ปี พ.. 2534 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ โดยตัดเสาออกและลาดพื้นเป็นห้องเรียน เป็นเงิน 83,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งประปา เพิ่มอีกเป็นเงิน 20,400 บาทนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านอำเภอขุขันธ์ ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบสร้างห้องสมุด  ได้เงินทั้งสิ้น  60,000  บาท

                   ปี พ.. 2535 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา  แบบ ฟ. 1  เป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับงบประมาณจากประมงจังหวัด  ให้ขุดลอกสระน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลาสาธารณะ แต่โรงเรียนขอใช้พร้อมวัสดุอาหารปลาเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000 บาท

          ปี พ..2536 ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง (6ที่) เป็นเงิน135,000 บาท โรงเรียนได้ประสานงานทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยท่านพระครูวิศิษฐธรรมสิริ  วัดช้างชน  จังหวัดระยอง ได้นำคณะมาทอดถวาย ณ  โรงเรียนบ้านจันลมได้เงินทั้งสิ้น  90,000  บาท อนึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาตัวอย่างในระดับอำเภอ

ปี พ.. 2537 ได้รับงบประมาณให้เปิดชั้นอนุบาล เพิ่มอีก 1 ห้อง ได้รับบริจาคจากคณะครูดังนี้ นางอัมพร  ใจนวน ซื้อวิทยุ-เทปมอบให้โรงเรียน  1 เครื่องเป็นเงิน 2,300 บาท นายขวัญ-นางน้อย  พันธ์จันทร์จัดทำที่เผาขยะ 3 ที่ให้โรงเรียนเป็นเงิน 2,800  บาท

ปี พ.. 2538  ได้รับงบประมาณวาตภัยเพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู หลังที่ 2 เป็นเงิน  16,000 บาทและได้บริจาคจากศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันลม ซื้อตู้เอกสาร 1 หลัง เป็นเงิน 2,500  บาท 

          ปี พ.. 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวน  26  คน ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 3 ห้องเป็นเงิน 130,061 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 82,000 บาท  ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 285,000 บาท  ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  365,400 บาท และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท

          ปี พ.. 2542  ได้รับงบประมาณไฟฟ้าภายนอกเป็นเงิน 565,900 บาท ไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน 80,000 บาท ได้รับจัดสรรชุดวิชาชีพวิชาผ้าและการตัดเย็บ 1 ชุด เป็นเงิน 60,600 บาท ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ชุดวิชาอาหารและโภชนาการ 1 ชุด ราคา  57,500  บาท อนึ่งในปีนี้ นายพรหม  บุญเยี่ยม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจันลมได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด(เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)

ปี พ.. 2543  ในปีนี้นายสุชาติ  พลศักดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    โรงเรียนได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายใน(เดินสายใหม่) เป็นเงิน 67,100  บาท ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ (เปลี่ยนสังกะสี) เป็นเงิน 81,300 บาท ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและคหกรรม  1 ชุด ราคา 42,320 บาท ได้รับงบประมาณ สร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 233,000 บาท ได้รับบริจาคจากนายโอ เชียนยู นายอู๋ กิมหยูและคณะชาวไต้หวันสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน  770,000 บาท และก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร เป็นเงิน  120,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2546  ได้รับเงินบริจาค จากคณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจันลม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง

          ปี พ.ศ. 2547  ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน ไอ. ซี.เอส. เอเชีย  เป็นจำนวนเงิน  50,000 บาท  เพื่อทำการปรับปรุงระบบการวางท่อประปาโรงเรียน และสร้างที่อาบน้ำให้เด็กนักเรียนอนุบาล

          ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำลานกีฬา จากองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ เป็นจำนวนเงิน 99,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2549  ได้รับการสนับสนุนแรงงานปูพื้นกระเบื้อง  2  ห้อง   จากผู้ปกครองนักเรียน คิดเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ/ห้องส้วมนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ได้รับการบริจาคศาลาทรงไทย จากอดีตอาจารย์ใหญ่พรหม  บุญเยี่ยมคิดเป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2551  ได้รับการบริจาคงบประมาณจากชุมชนในเขตบริการ และผู้มีจิตศรัทธา สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ขนาดความยาว 126 เมตร  ค่าดำเนินการทั้งสิ้น 110,008 บาท

          ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการบริจาคงบประมาณจากต้นสังกัด ก่อสร้างส้วมจำนวน  1  หลัง แบบ สปช 601/2526 (4 ที่) เป็นเงิน  240,000 บาท ได้รับบริจาคผ้าป่าข้าวเปลือกจากคณะผ้าป่าผู้ปกครองนักเรียนในตำบลลมศักดิ์  คณะครู นักการภารโรง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจันลม และผู้มีจิตศรัทธา สร้างศาลาพุทธสถานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาการจังหวัดก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สาธารณประโยชน์ (บ้านยาง หมู่ 7 ไม่มีสถานที่ก่อสร้างจึงขอใช้สถานที่โรงเรียน) ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30  เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 448,500  บาท ในปีนี้ นายสุชาติ 

พลศักดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)

ปี พ.ศ. 2553  นายสุวิศิษฎ์  สุคนธจินดา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นเงิน 85,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน  60,000 บาท  ได้รับบริจาคพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายขาว หน้าตักกว้าง 39  นิ้ว  สูง 159  เซนติเมตร 1  องค์และเงินสมทบจัดทำเสาธงโรงเรียน 20,000 บาท จากนายปวิช  บุญมา อดีตผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์ อนึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล