ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2562
โรงเรียน โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
16 พ.ค. 62 คณะกรรมการนิเทศเตรนียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62 อบรมหลักสูตรต้านทุจริต ณ รร.บ้านกะกำ
รร.บ้านกะกำ สพป.ศรีสะเกษ เขต.3
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียน โรงเรียนบ้านจันลม